• DE CE UNIVERSITATEA SPIRU HARET?

  • FACULTATI

  • ADMITERE

O universitate acreditată, membră a mai multor organizaţii europene şi internaţionale având centre în toată ţara. 24 de facultăţi cu 51 de specializări. O comunitate academică numeroasă. Profesori de excepţie. Condiţii moderne de studiu. Taxe foarte avantajoase.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să devii şi tu student haretist.

Sediul Facultatea Tip studii Programul de studii
Taxa de şcolarizare (lei)
IF
IFR
ID
Strada Ion Ghica Nr. 13
Sector 3, Bucureşti
Litere
Telefon: 021 4551506
Licenta Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă) / clasică (latină)
2.750
-
-
Licenta Limba şi literatura modernă franceză - Limba şi literatura română
2.200
-
-
Licenta Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, franceză)
2.200
2.200

-

Masterat Limbă şi literatură română – modernizare şi modernitate
2.750
-
-
Masterat Modernitatea în literatura europeană
2.750
-
-
Masterat Traducere în domenii de specialitate
2.750
-
-
Matematică şi Informatică
Telefon: 021 4551512
Licenta Informatică
3.300
-
-
Masterat Matematici aplicate în economie
2.750
-
-
Masterat Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
2.750
-
-
Arhitectură
Telefon: 021 4551513
Licenta Arhitectură
6.160
-
-
Geografie
Telefon: 021 4551511
Licenta Geografie
2.200
-
2.200
Master Analiza şi expertiza riscurilor de mediu
2.750
-
-
Bulevardul Energeticienilor
Nr. 9-11, Sector 3, Bucureşti
Medicină Veterinară Licenta Medicină veterinară
7.140
-
-
Şoseaua Berceni Nr. 24
Sector 4, Bucureşti
Drept şi Administraţie Publică
Telefon: 021 4551501
Licenta Drept
2.200
2.200
-
Licenta Administraţie publică
2.200
-
-
Masterat Drept - Ştiinţe penale
2.750
-
-
Arte
Telefon: 021 4551514
Licenta Pedagogie muzicală
2.750
2.200
-
Masterat Artă muzicală
5500
-
-
Educaţie Fizică şi Sport
Telefon: 021 4551509
Licenta Educaţie fizică şi sportivă
2.750
2.700
-
Licenta Kinetoterapie şi motricitate specială
2.750
-
-
Licenta Sport şi performanţă motrică
2.750
-
-
Masterat Educaţie fizică şi antrenament sportiv
3300
-
-
Masterat Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii
3300
-
-
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Telefon: 021 4551507
Licenta Jurnalism
2.200
2.200
-
Licenta Comunicare şi relaţii publice
2.200
-
-
Masterat Mass-media şi comunicarea
2.750
-
-
Strada Fabricii Nr. 46G
Sector 6, Bucureşti

 

Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale
Telefon: 021 4551503
Licenta Marketing
2.200
2.200
2.200
Masterat Marketing şi relaţii publice în afaceri
2.750
-
-
Masterat Marketing şi management turistic
2.750
-
-
Masterat Marketingul şi managementul serviciilor
2.750
-
-
Masterat Marketingul şi managementul operaţiunilor logistice
2.750
-
-
Management Financiar-Contabil
Telefon: 021 4551502
Licenta Contabilitate şi informatică de gestiune
2.200
2.200
2.200
Licenta Management
2.200
-
-
Masterat Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice
2.750
-
-
Masterat Contabilitatea şi gestiunea fiscală a firmei
2.750
-
-
Masterat Audit financiar contabil
2.750
-
-
Finanţe şi Bănci
Telefon: 021 4551504
Licenta Finanţe şi bănci
2.200
2.200
2.200
Masterat Bănci şi pieţe financiare
2.750
-
-
Masterat Finanţe, bănci şi asigurări
2.750
-
-
Masterat Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private
2.750
-
-
Masterat Managementul activităţilor financiar-bancare
2.750
-
-
Sociologie-Psihologie
Telefon: 021 4551505
Licenta Psihologie
2.200
2.200
-
Masterat Management organizational si al resurselor umane
2.750
-
-
Masterat Psihologie judiciara si victimologie
2.750
-
-
Masterat Psihologie clinica si interventie psihologica
2.750
-
-
Masterat Familia în societatea contemporana
2.750
-
-
Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie
Telefon: 021 4551508 
Licenta Relaţii internaţionale şi studii europene
2.200
2.200
2.200
Strada Turnului Nr. 7, Braşov Management, Braşov
Telefon: 021 4551517
Licenta Management
2.200
2.200
2.200
Masterat Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei
2.750
-
-
Masterat Managementul strategic al organizaţiei
2.750
-
-
Psihologie şi Pedagogie, Braşov
Telefon: 021 4551519
Licenta Psihologie
2.200
2.200
-
Licenta Pedagogie
2.200
-
-
Masterat Consiliere educaţională
2.750
-
-
Masterat Educaţie timpurie şi învăţământ primar
2.750
-
-
Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov
Telefon: 021 4551518
Licenta Administraţie publică
2.200
2.200
-
Licenta Drept
2.200
2.200
-
Masterat Managementul administraţiei publice
2.750
-
-
Strada Unirii Nr. 32-34, Constanţa Management Financiar Contabil, Constanţa
Telefon: 021 4551516
Licenta Contabilitate şi informatică de gestiune
2.200
-
-
Licenta Management
2.200
-
-
Licenta Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității
2.200
-
-
Masterat Contabilitate, expertiză şi audit
2.750
-
-
Masterat Management organizaţional şi antreprenoriat
2.750
-
-
Masterat Managementul financiar – contabil şi auditul afacerilor
2.750
-
-
Drept şi Administraţie Publică, Constanta
Telefon: 021 4551515
Licenta Drept
2.200
2.200
-
Masterat Ştiinţe penale
2.750
-
-
Masterat Dialogul social şi comunicarea în relaţiile de muncă
2.750
-
-
Strada Brazda lui Novac Nr. 4, Craiova Management Financiar Contabil, Craiova
Telefon: 021 4551520
Licenta Contabilitate şi informatică de gestiune
2.200
2.200
-
Licenta Finanţe şi bănci
2.200
2.200
-
Masterat Audit intern în sistemul public şi privat
2.750
-
-
Masterat Finanţe şi administraţie publică europeană
2.750
-
-
Strada Vasile Conta Nr. 4, Craiova Drept şi Administraţie Publică, Craiova
Telefon: 021 4551521
Licenta Drept
2.200
-
-
Licenta Administraţie publică
2.200
-
-
Strada Traian Nr. 223, Câmpulung Muscel Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung-Muscel
Telefon: 021 4551524
Licenta Contabilitate şi informatică de gestiune
2.200
2.200
-
Masterat Contabilitate şi managementul afacerilor
2.750
-
-
Bulevardul General Praporgescu Nr. 22, Râmnicu Vâlcea Drept şi Administraţie Publică, Râmnicu Vâlcea
Telefon: 021 4551523
Licenta Drept
2.200
-
-
Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu Vâlcea
Telefon: 021 4551522
Licenta Contabilitate şi informatică de gestiune
2.200
2.200
-

Taxa de înscriere la admitere este de 110 lei

Cum te înscrii

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică, pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
1. diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
2. certificatul de naştere, în copie (xerox);
3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
4. adeverinţă medicală tip;
5. copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
6. 3 fotografii 3/4;
7. copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
8. un dosar plic

Taxa de înscriere la admitere este de 110 lei.

Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:
• candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
• candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună(cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani);
• candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună(cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani).
După ce întocmeşti dosarul de înscriere, completează formularele, pune totul în dosar şi vino să te înscrii la sediul central al Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, sau la sediile facultăţilor din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, precum şi în celelalte spaţii ale Universităţii Spiru Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.

Documente de înscriere : 
Fisa - chestionar pentru admitere